L'Escola

Centre Privat Concertat per la Generalitat de Catalunya

 • Enseyaments no obligatoris
  • Llar d'Infants (1-2 anys)
 • Ensenyaments Obligatoris
  • Educació Infantil (3 a 5 anys)
  • Educació Primària (6 a 12 anys)
  • Educació Secundària (13 a 16 anys)

Principis Educatius

 1. El centre es defineix ideològicament pluralista, tant al vessant polític com a religiós, som tolerants i respectuosos envers les creences i idees de les altres persones.
 2. El centre es compromet a donar una formació sense cap tipus de discriminació basada en diferències de sexe, raça, classe social, i característiques personals i, a la vegada, a potenciar també aquesta mateixa actitud entre els nostres alumnes.
 3. El centre transmet d'una manera crítica mecanismes i valors que regeixin el funcionament de la societat democràtica, especialment els referents a drets i deures dels ciutadans, i adoptar actituds personals i solidàries d'acord amb aquests.
 4. El centre pretén donar a conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorar-los críticament, triar les opcions més favorables per al seu desenvolupament com a persones i contribuir a conservar-la i millorar-la.
 5. El centre vol formar persones que tinguin una imatge ajustada d'ells mateixos, de les seves característiques i possibilitats, i que duguin a terme les activitats de manera autònoma, valorant l'esforç i la superació del seus treball.
 6. El centre forma persones amb esperit crític i reflexiu, és a dir, amb capacitat de raonar lògica i analíticament, tot superant prejudicis i preconcepcions davant de situacions noves o habituals.
 7. El centre potencia la creativitat del alumnat, és a dir, fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions culturals, independentment de les opcions personals preses.
 8. El centre fomenta l'actitud ecològica dels alumnes per aconseguir que s'adonin de la importància que té conservar el seu medi natural i contribuir activament en la seva defensa, conservació i millora com a elements determinants de la qualitat de vida.
 9. El centre vol que els alumnes siguin conscients que viuen en una Comunitat Autònoma que té dues llengües oficials, la catalana i la castellana, i han d'aprendre a respectar ambdues llengües, ja que la diversitat lingüística i cultural és un dret dels pobles i dels individus.
 10. El centre opta pel català com a llengua d'ensenyament i aprenentatge, per la qual cosa adequa tots els seus mitjans i recursos perquè el català sigui la llengua de comunicació en aquest àmbit.

Horaris

 1. Llar, Educació Infantil, Ed. Primària --> 09:00 a 13:00 / 15:00 a 17:00
 2. Educació Secundària --> 8:00 a 13:30 / 15:00 a 17:00

Altres Serveis

 • Acollida d'Infants --> 8:00 a 9:00
 • Servei de Menjador
 • Activitats extraescolars:
 • Ball
 • Taekwondo